เกี่ยวกับเรา

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มทีพี แมททีเรียล จำกัด

บริษัท เอ็มทีพี แมททีเรียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2557 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นโดยการปรึกษาหารือของกลุ่มผู้มีองค์ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีด้านต่างๆ มารวมกัน และศึกษาทำวิจัยด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องมือและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ทางบริษัทได้ทำการศึกษาถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมและหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งปลอมปนในวัตถุดิบโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากการปลอมปนโดยไม่ตั้งใจของผู้จัดส่งวัตถุดิบนั้นๆ บริษัท เอ็มทีพี แมททีเรียล จำกัด จึงตัดสินใจศึกษาและคิดค้นออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการทางอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน

พันธกิจ

  • ต่อลูกค้า : มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด โดยตอบโจทย์ของลูกค้าทั้งทางด้านพลังงาน ต้นทุน และการทำงานของระบบที่ตรงใจลูกค้า
  • ต่อสังคมและชุมชน : เป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างใสสะอาด และมุ่งเน้นการผลิตเครื่องจักร เครื่องมือและงานบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
  • ต่อพนักงาน : มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ได้ทางานเต็มความสามารถ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Coming Soon